Γενική Περιγραφή – Λειτουργία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή που λειτουργεί από τις 10 Απριλίου του 2017,  θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016) και την με αριθμ. πρωτ. 4244/06.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002107 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη για να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Βασικός σκοπός της εν λόγω δομής είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που έχουν ανάγκη, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, ανά άξονα λειτουργίας, αποτελούν  οι εξής:

Α. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.

 • Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.
 • Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το επίδομα στέγασης, τη χορήγηση αναπηρικής προνοιακής παροχής, το επίδομα και τα έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων, τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κλπ. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΔΑΠ, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.

 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Σημειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίως:
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων.
 • Η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα «Κέντρα Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
 • Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, κ.α.
 • Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.
 • Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε όσους κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ωφελούμενος του Κέντρου Κοινότητας θεωρείται κάθε πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών αυτού και ο οποίος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα της δομής.

Ειδικότερα, ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου και όλες τις Δημοτικές Ενότητες αυτού (Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Δ.Ε. Φολόης, Δ.Ε Λαμπείας, Δ.Ε. Λασιώνος).

Δείτε τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου μας εδώ

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από δύο υπάλληλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και πιο συγκεκριμένα από μία Κοινωνική Λειτουργό – η οποία είναι και  Συντονίστρια της δομής – και από μία Νοσηλεύτρια.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου_14.09.2017 Δωρεάν Διανομή Φρούτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Δωρεάν Διανομή Φρούτων (Ροδάκινα)Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής συμμετέχει σε πρόγραμμα δωρεάν διανομής Φρούτων.Ανακοινώνουμε ότι πρόκειται να μοιραστούν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δελτίο Τύπου_31.10.2017

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας που δραστηριοποιείται στο Δήμο μας, με σκοπό την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δελτίο Τύπου_ 21.11.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΜΑ: Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του προγράμματος:«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξηςτης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σε συνεργασία μαζί της, σαςενημερώνει ότι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δελτίο Τύπου_21.11.2017 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΣας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε συνεργασία με το ΔίκτυοΠρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, όπου έχει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δελτίο Τύπου_ 05.12.2017 Διανομή προϊόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΘΕΜΑ: Διανομή προϊόντων (Μοσχάρι-Χοιρινό- Φακές) σεωφελούμενους του προγράμματος: «Επισιτιστικής και ΒασικήςΥλικής Συνδρομής»Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ως εταίρος της ΚοινωνικήςΣύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σεσυνεργασία μαζί της,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πραξιτέλους Κονδύλη & Χ. Κοσμοπούλου 1, ΤΚ 27065 Τηλέφωνο: 2624022549 & 2624022250 Fax: 2624023124