κ. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο του Σπήλιου α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού, Ολυμπιακών Θεμάτων & Διεθνών Σχέσεων με αντιμισθία και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες σχετικές με την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, του Τουρισμού και του Ολυμπισμού, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ιδίως :

  1. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης και του Γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού στο μέρος που αφορά τα θέματα Πολιτισμού.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας Μουσείων.
 • Τις δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση θεμάτων Διεθνών Σχέσεων.
 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

κα. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα του Ιωάννη α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:   

  1. Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας (εξαιρουμένων των θεμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού) οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
  2. Την ευθύνη της διαχείρισης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, των σχετικών με την πανδημία COVID_19 θεμάτων.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.
 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

β)Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεδώρου α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα

  1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ήτοι των Τμημάτων Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.
  2. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

β)Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη του Χαραλάμπους α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως :

  1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
  2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φολόης και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
 3. Την εποπτεία και παρακολούθηση των επεκτάσεων εξηλεκτρισμού στη δημοτική ενότητα.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 1. την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φολόης.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

γ) Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας & Αγροτικής Οικονομίας με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως :

  1. Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
  2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Την εποπτεία του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και ιδίως την ευθύνη της Αγροτικής οδοποιίας (Διαχείριση οχημάτων και των μηχανημάτων)

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 1. την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

γ) Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.