ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αντιδήμαρχος με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων:

 • Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων,
 • Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 • Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • ΚΕΠ -οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.
 • Την έκδοση πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

β. Θέματα Προβολής, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Λειτουργίας Μουσείων.

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή

βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Τηλ. 2624022250 (εσωτ.211).

ΡΟΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
Αντιδήμαρχος με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως :

Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων:

– Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.

– Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β. Θέματα Ολυμπιακά και Διεθνών Σχέσεων, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

-Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Τηλ. 2624022250 (εσωτ. 215).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ
Αντιδήμαρχος με τις εξής αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων:

 • Τεχνικών Έργων
 • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
 • Τμήμα Πολεοδομίας

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

-Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Τηλ. 2624022250 (εσωτ. 300).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Αντιδήμαρχος με τις εξής αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα των Τμημάτων:

– Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

– Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

– Συντήρησης Πρασίνου

– Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής

– Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.

– Ειδικώς την εποπτεία και την ευθύνη της Αγροτικής οδοποιίας, των οχημάτων και των μηχανημάτων.

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

-Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

-Ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητας Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

Τηλ. 2624022250 (εσωτ. 215). Κιν. 6978584111