Με την 2/2022 απόφασή του ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος ορίζει τους εξής Αντιδημάρχους:

 1. Τον κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου άμισθο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

i. την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης &Ληξιαρχείου, Τμήματος ανθρώπινου δυναμικού & διοικητικής μέριμνας και του Τμήματος ΚΕΠ.
ii. Τη διαχείριση των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
iii. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.
iv. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

2. Τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεοδώρου έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ήτοι των Τμημάτων Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην των θεμάτων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των επεκτάσεων εξηλεκτρισμού) και του τμήματος Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
iii. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.
iv. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

3. Τον κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου α) έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει:

i. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
ii. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία
iii. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας καθώς και τη διαχείριση οχημάτων και μηχανημάτων (πλην εκείνων που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων και τη καθαριότητα).
iv. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.|
ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
iii. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
v. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi. Την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:
i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Γιαννακόπουλο Πέτρο του Νικολάου έμμισθο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
  ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
  iii. Την οργάνωση, τη παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ii. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.
iii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
iv. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Κωσταριά Φώτιο του Αγγέλου έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία
  ii. Τη συνεργασία με τον τοπικό πρόεδρο για την επίλυση ζητημάτων σχετικών με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
iii. Την Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.
iv. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος ή/και της παρατάσεως της απόφασης περί κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και τους μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών με ευθύνη τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών, δράσεων και προγραμμάτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών και ειδικά εκείνων που αφορούν σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα:
  i. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας (εξαιρουμένων των αντικειμένων που σχετίζονται με θέματα Παιδείας και Πολιτισμού)
  ii. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

  Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:
  i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
 1. Τον κ. Κωσταριά Δημήτριο του Ιωάννη ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού με ευθύνη τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των δράσεων και προγραμμάτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών και ειδικά εκείνων που αφορούν την ανασυγκρότησης της πολιτισμικής ταυτότητας του δήμου μέσω της ανάδειξής του ως ασφαλή προορισμού, της οργάνωσης δικτύων πολιτισμού σε συνεργασία με φορείς της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας, της αξιοποίησης του ενεργού πολιτισμικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:
  i. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης.
  ii. Τη διαχείριση των θεμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

  Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:
  i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  ii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργακόπουλος Γεώργιος.