ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο “Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων (Κεντρικού δρόμου) ΤΚ Ξηροκάμπου

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚ3ΩΨ5-19Ο)  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μελετη ΜΑΠ 18-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των δικαιούχων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας και του μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »